آموزش

روابط عمومی و تشریفات ارتباطات 1397/9/20
راهبرد تشریفات در مدیریت ارتباطات تشریفات 1397/9/20
مهارت درست گوش دادن ارتباطات 1397/9/20
خورشیدی 1398/1/6
میلادی 2019/03/26
هجری 2019/03/26

تندخویی دیوانگی است؛ چرا که تندخو پشیمان می شود و اگر پشیمان نشود دیوانگی او پابرجاست.