خورشیدی 1397/9/23
میلادی 2018/12/14
هجری 2018/12/14

برای حل مشکلات احتمالی، دوراندیش باشید و مطمئن باشید با در نظر داشتن چند راهکار تخصصی، هرگز در موارد اضطراری غافلگیر نخواهید شد.