ادامه مطلب ...

امکان شرکت در جایزه جهانی «خشت طلایی» برای تمام شهرها، مناطق شهری و دولتهای محلی وجود دارد

شهرداری تهران اعلام کرده است امکان شرکت در جایزه جهانی «خشت طلایی تهران» برای تمام شهرها، مناطق شهری، دولت‌های محلی از سراسر جهان وجود دارد. منتها پروژه‌ها و تجاری برتر شهری برای ورود به مسابقه جایزه جهانی خشت طلایی تهران، باید دارای شرایط و معیارهای زیر باشند:
«یک پروژه یا تجربه اجرا شده و به پایان رسیده باشد. محل اجرای پروژه یا وقوع تجربه در درون یا حریم شهرها باشد. دارای الگوی تجاری و یا تجربی در یکی از محورهای فراخوان باشد. به طور مستقیم توسط شــهرداری ها وسازمان های محلی و یا با مشارکت موثر آنها توسط بخش‌های خصوصی، عمومی و یا دولتی اجرا شده باشد. از زمان اتمام و یا بهره برداری پروژه نباید بیش از پنج سال گذشته باشد. ضمن آنکه برای ثبت نام در فراخوان، به تایید شــهرداری و یا ســازمان اجرایی مســئول مدیریت شهری در هر شهر رسیده باشد.»
نکته مهم دیگر آنکه اگر چه پروژه ها و تجارب اجرا شده می بایست برای شرکت در جایزه از سوی مدیریت شهری هر شهر مورد تایید قرار بگیرد، ولی در عین حال هیات داوران این حق را دارد که پروژه ها و تجارب نوآورانه انجام شده توسط سایر شرکا و ذینفعان از جمله بخش خصوصی را به طور مستقل از مدیریت شهری، مورد توجه و ارزیابی قرار دهد.
image