معیارهای داوری

معیارهای ارزیابی پروژه ها

پروژهها و یا شیوههای واجد شرایط با توجه به معیار اصلی ذیل و با وزن برابر ارزیابی میگردند و هیات داوران برای رسیدن به تصمیم خود نیازمند شواهد مستند میباشند.

 • پایداری:
  توجه به صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و اکوسیستم شهری، تنوع زیستی
 • زیست پذیری:
  قابلیت سکونت شهر، تجارب شهروندان از کیفیت زندگی در شهر، احساس لذت و رضایت شهروندان از زندگی در شهردسترسی، حس اجتماعی و تعلق نسبت به شهر، حق شهروندان نسبت به شهر، زیرساخت ها، منابع و خدمات مناسب برای زندگی شهروندان، ابزار معیشت، گفتگو و ارزش گذاری متقابل بین شهروندان
 • تاب آوری:
  پیشگیری، مصونسازی ، مقاومت و ایستادگی هوشمندانه و قدرت سازگاری در برابر تهدیدها، آسیب ها و بحران های طبیعی و انسان ساز
 • نوآوری:
  میزان ابتکار عمل، خلاقیت و جدید بودن پروژهها یا تجربهها
 • اثربخشی:
  نتایج و دستاوردهای مفید فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی به دست آمده
 • کارایی:
  به کارگیری و بهره برداری از منابع انسانی، مالی، طبیعی، انرژی، اطلاعات و زمان به شیوه ای کارآمد و اقتصادی
 • تکرارپذیری:
  قابلیت تعمیم و تکرار پذیری در سایر شهرها با حفظ هویت و اقتضائات بومی و محیطی هر شهر
 • ضرورت و اهمیت:
  اهمیت پروژه ها یا تجربیات در مقابله با مشکلات و نگرانیهای واقعی و عمومی شهروندان
 • ارتباط گرایی و جهان اندیشی :
  توجه به ارتباطات بین المیی و بهکارگیری استراتژی اندیشهی جهانی برای بهرهبرداری از فرصت ها و مصون ماندن از تهدیدها و آسیبهای جهانی شدن
 • درون زایی و هویت مداری:
  تکیه بر ظرفیت های درونی ، هویت و فرهنگ بومی و محلی شهرها و شهروندان
 • هوشمندی:
  تولید و به کار گیری هوشمندانه منابع و تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی برای سیاست گذاری، تصمیم گیری ، برنامه ریزی، توسعه و بهره برداری از زیر ساخت ها، ظرفیت ها، فرصت ها، منابع ، انرژی، تسهیلات و خدمات شهری در تمامی نهاد های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهر چارچوب صرفه و صلاح و منافع شهر و شهروندان
 • شفافیت:
  ایجاد سیستم ها و فرآیند های شفاف و در دسترس در حوزه های مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی، تخصیص منابع، عملیات و نظارت ، ایجاد جریان آزاد اطلاعات در شهر، توجه به حق شهروندان نسبت به شهر، به رسمیت شناختن نقش نظارتی و کنترل اجتماعی شهروندان، نهاد های مردم نهاد و رسانه ها در مدیریت و توسعه شهری
 • مشارکت پذیری:
  آگه سازی، دانش افزایی و توانمند سازی شهروندان توجه به مسولیت پذیری،ایجاد نوعی احساس همبستگی،درگیرشدن ذهنی و عاطفی و احساس تعلق