Menu
EN

معاونت امور اجرایی

انجام کلیه امور پرسنلی و رفاهی و جذب و اعلام نیاز نیروی انسانی مورد نیاز برای مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل از وظایفی است که معاونت اجرایی آن را بر عهده دارد. امور مربوط به دبیرخانه، نظارت بر امور اداری و کارگزینی مرکز توسط این معاونت انجام می شود. پیگیری اخذ اعتبارات مصوب مرکز و نیز بودجه مورد نیاز توسط این معاونت پیش‌بینی و به اداره کل برنامه و بودجه ارائه می‌گردد. امور مربوط به پشتیبانی مالی و تدارکاتی مراسم و برنامه‌های مرکز، تامین اعتبار هزینه‌های مورد لزوم و جمع‌آوری و ثبت و ضبط اسناد هزینه و ارسال آن به اداره کل امور مالی از دیگر ماموریت های این معاونت می‌باشد. پشتیبانی انفورماتیک و ساختمان‌ مرکز، نظارت بر جمعداری اموال موجود، نظارت بر تدارک لوازم مصرفی و غیرمصرفی مورد نیاز و اداره امور نقلیه کارکنان مرکز برای انجام ماموریت‌های اداری در معاونت اجرایی انجام می‌شود. برای اجرای وظایف مذکور، دو اداره به شرح ذیل به ایفای نقش می‌پردازد.

  • اداره امور اداري و کارگزینی
  • اداره پشتيباني و مالی