image بازدید دانشجویان از مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
/Portals/0/Image/gozareshtasviri/1/018-600x400.jpg

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1394/3/18 | ساعت: 03:38 | تعداد بازدید خبر: 223
image جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1394/3/18 | ساعت: 03:52 | تعداد بازدید خبر: 299
image آیین امضای پیمان خواهر خواندگی تهران و تفلیس

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1394/3/19 | ساعت: 09:56 | تعداد بازدید خبر: 317
image شب مهر، بزرگداشت مهران دوستی

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1394/4/22 | ساعت: 02:06 | تعداد بازدید خبر: 302
image جشنواره رنگ و خیال

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1394/6/2 | ساعت: 12:14 | تعداد بازدید خبر: 190
image تئاتر مردان سفیدپوش
شهرداری منطقه 13

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1394/6/21 | ساعت: 02:35 | تعداد بازدید خبر: 172
image طرح خانه به خانه
شهرداری منطقه 13

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1394/6/21 | ساعت: 02:54 | تعداد بازدید خبر: 205
image طهران قدیم........منطقه 11
مسجد مشیرالسلطنه                

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1394/7/5 | ساعت: 02:40 | تعداد بازدید خبر: 206