شهرداری تهران به عنوان یک نهاد اجتماعی، بر اساس رسالت خود، بیشترین تنوع وظایف و ارتباطات را داراست و با خیل عظیمی از شهروندانی که هر کدام، نوع خاصی از انتظار را دارند؛ مواجه است. مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، در این راستا با نگاهی تخصصی، پژوهشی و جامع، تلاش می کند با بهره گیری از اندیشه های نوین و رویکردهای مدیران حوزه ارتباطی، اقدامات موثری را در سطوح مختلف ارتباطی شهرداری، شهر و شهروندان به اجرا درآورد تا بتواند به عنوان حلقه ای محکم و مبتنی بر دانش و شناخت، این حجم مواجهه و ارتباط با مخاطبان با شهرداری را ساماندهی نموده و نقش پل ارتباطی قوی و کارآمد را ایفاء نماید. این مرکز عهده دار ایجاد، تسهیل و توسعه تعامل سازنده بین مخاطبان درون و برون سازمان بوده و سعی دارد از طریق مطالعات اجتماعی و افکار سنجی، به شناخت کاملی از مخاطبان و نحوه ارتباط با آن ها دست یابد و با توجه به ویژگی های منحصر بفرد نظیر پشتکار، روحیه جستجوگر و حساس به مسائل اجتماعی و شهری تلاش دارد خدمات خود را به آحاد جامعه، به موقع ارائه نموده و ارتباط شهرداری را با آنان از ارتباطات الکترونیک، رسانه ها، تبلیغات و انتشارات میسر نماید. هدف مرکز ارتباطات، توسعه و ارتقاء ارتباطات شهرداری تهران می باشد.