شاخه

سنگکی بازار کنار خندق

تندخویی دیوانگی است؛ چرا که تندخو پشیمان می شود و اگر پشیمان نشود دیوانگی او پابرجاست.

1398/1/6 9

بازار مفت‌برها

بزرگی آفریننده در اندیشه ات، آفریده را در دیده ات خُرد می نمایاند. وفات ابراهیم فرزند پیامبر اکرم (ص) 10 ه.ق

1398/1/5 5

میدان شمس العماره

زبان خردمند در پس دل اوست و دل نادان در پس زبان اوست.

1397/12/28 19

سه راه شتر گلو

پیروزی به دوراندیشی است.

1397/12/27 15

حکومتی- حکومت

هر که خیر جوید سرگردان نشود و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد. ولادت حضرت امام محمدتقی (ع جواد الائمه 195 ه.ق

1397/12/26 28

بازار کنار خندق

چون خرد کمال گیرد؛ گفتار نقصان پذیرد. روز بزرگداشت پروین اعتصامی

1397/12/25 31

انبار- زندان

با دوستت آرام بیا، بسا که روزی دشمنت شود و با دشمنت آرام بیا، بسا که روزی دوستت شود.

1397/12/24 6

تعزیه و تعزیه‌خوانی

اگر خاموش باشي تا ديگران به سخنت آرند؛ بهتر که سخن گوئي و خاموشت کنند.

1397/12/23 5

صورت تعزیه

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. روز بزرگداشت شهدا (سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی ب...

1397/12/22 5

شرایط ورود به تکیه دولت

فکر کردن کار سختی است؛ برای همین اکثر مردم قضاوت می کنند. روز بزرگداشت نظامی گنجوی

1397/12/21 20

چادر تکیه دولت

زندگی پهنه غم و اندوه نیست؛ اندک زمانی است برای شادی و بالندگی روز راهیان نور

1397/12/20 30

تکیه دولت

برای موفقیت باید از 3 مرحله گذشت: ابتدا مورد تمسخر واقع میشوی سپس با خشونت به مخالفت با تو میپردازند سرانجام به تو ایمان می آورند. شهادت...

1397/12/19 20