شاخه

روابط عمومی و تشریفات

این مقاله به تعریف روابط عمومی و ارتباط می پردازد.

1397/9/20 134

رسانه های اجتماعی، شهر و مدیریت شهر...

این مقاله به تعریف مفهومی رسانه های اجتماعی می پردازد.

1397/9/20 107

راهبرد تشریفات در مدیریت ارتباطات

این مقاله به مهارت های زندگی- هنرهای خانوادگی، مهارت های عالی- هنرهای اجتماعی و ... می پردازد.

1397/9/20 160

مهارت درست گوش دادن

این مقاله به تفاوت میان شنیدن و گوش دادن می پردازد.

1397/9/20 67

روابط عمومی تجاری

این مقاله در ابتدا به تعریف روابط عمومی پرداخته و سپس به وظایف آن اشاره می کند. در ادامه به تعاریف تبلیغات از دیدگاه های مختلف می پردازد.

1397/9/17 23

روابط عمومی و راهبرد ارتباطی

این مقاله به دو رویکرد فرآیندگرا و معناگرا اشاره می کند و در ادامه به سطوح ارتباط، موانع اصلی برقراری ارتباط، خطاهای ادراک و ... پرداخته می شود.

1397/9/17 25

راهبرد تشریفات در مدیریت ارتباطات

این مقاله به کاربرد و انواع مصاحبه تلفنی می پردازد و درباره مصاحبه تلفنی بی خبر و نیز مصاحبه از قبل تعیین شده نکاتی ذکر می کند.

1397/9/17 35

آداب مصاحبه تلفنی

این مقاله به کاربرد و انواع مصاحبه تلفنی می پردازد و درباره مصاحبه تلفنی بی خبر و نیز مصاحبه از قبل تعیین شده نکاتی ذکر می کند.

1397/9/17 26

روابط عمومی و راهبرد کمپین

این مقاله به تعریف کمپین، توصیه هایی برای برقراری ارتباط مؤثر در یک کمپین و ... می پردازد.

1397/9/13 37

محیط و تشریفات مذاکرات

این مقاله به اهم موضوعات در مذاکرات کاری و تشریفاتی می پردازد و به مباحثی چون ترتیبات استقبال، نحوه پذیرایی، دیدارهای دوجانبه بین شرکت های تجاری و ....

1397/9/13 40

نسبت ما و رسانه های جدید جدید

این مقاله به وضعیت اینترنت در جهان و ایران در پایان سال 2013 پرداخته است و به ذکر انواع سایت رسانه اجتماعی و نیز معروف ترین شبکه اجتماعی اینترنتی می...

1397/9/11 49

ارتباط با رسانه؛ خطوط کلی تغییر

این مقاله ضمن تعریف رسانه های جدید به ذکر چهار C در ارتباطات می پردازد.

1397/9/11 37

ارائه الگوی ارتباطات سازمانی مناسب

در این مقاله با ارائه یک مدل تلاش می شود گام هایی در پاسخ به این پرسش که چه الگویی از ارتباطات سازمانی برای یک سازمان مناسب است ارائه شود. به این ...

1397/9/11 26

بحران و کارکردهای متفاوت روابط عموم...

بحران همزاد سازمان هاست و همواره سازمان ها را تهدید می کند. در واقع وقتی سازمانی، فعالیتی را آغاز می کند و اهداف و برنامه هایی را ترسیم می کند؛ این ...

1397/9/11 28

نکات مهم ارتباطات مؤثر برای مدیران

این مقاله به نکات مهمی اشاره خواهد کرد که رعایت آن باعث می شود تیم تحت نظارت شما، در تمام مسیر بهترین باشد.

1397/9/11 18

مدیریت روابط عمومی علمی

این مقاله اشاره ای به تاریخچه روابط عمومی دارد و به اصول دهگانه روابط عمومی علمی پرداخته و اشاره ای به شرح وظایف آن دارد.

1397/9/11 18

جزوه خبرنویسی

در این مقاله ضمن تعریف خبر، به فرآیند خبر، عوامل درون و برون سازمانی و .... پرداخته می شود.

1397/9/11 17

سازمان ها و استراتژی رسانه ای

این مقاله به طبقه بندی سازمان ها، گونه ها و رویکردهای آن می پردازد و به استراتژی دیروز و امروز رسانه ای توجه می کند. در ادامه نگاهی به تاریخچه رسانه...

1397/9/11 19

تشریفات در روابط بین المللی و ارتبا...

این مقاله به رعایت آداب و اخلاق حرفه ای در صحنه بین الملل می پردازد.

1397/9/11 32